متفرقه

راه اندازی تشکل فروشگاه های اینترنتی ایران بازی

ایران بازی، تشکل در حال تاسیس فروشگاه های اینترنتی اسباب بازی است، که در سال 1399 به وجود آماده است، این مجموعه اقدام به برگزاری رویدادهای مشترک در زمینه ترویج و فروش اسباب بازی با همکاری تولیدکنندگان و حامیان خود خواهد نمود.

جستجوی مقاله<