936,000 ریال
897,000 ریال

فنون سخنرانی سری اول


فنون سخنرانی  سری اولفنون سخنراني
فنون سخنراني
به ما كمك مي كنند كه از طريق برنامه ريزي و كسب آمادگي، مهارتهاي كلامي و هنرهاي بياني را در خود پرورش دهيم.
دو راز نهفته در يك سخنراني موفق: آمادگي و تمرين
مراحل اجراي فنون سخنراني 
مرحله اول: مشخص كردن هدف
مرحله دوم: انتخاب بهترين راه انتقال هدف با توجه به:
•    نوع پيامي كه قصد داريم به مخاطبان منتقل كنيم
خصوصيات مخاطبان    
توضيح هدف
در توضيح هدف بايد سه نكته مهم را در نظر بگيريم:
1- آموزش: مخاطبان بايد از سخنان ما مطلبي بياموزند.
2- جاذبه: مخاطبان بايد از سخنان ما لذت ببرند.
3-ارائه توضيحات روشن و شفاف: همه قسمتهاي سخنراني بايد شفاف، روشن و قابل فهم باشند.
استفاده از دانش و اطلاعات
دارا بودن اطلاعات كافي در مورد موضوع مورد بحث و موضوعات مرتبط با آن.
انتخاب نكات اصلي
هر مخاطب تنها مدت 45 دقيقه مي تواند تمركز حواس داشته باشد. در اين مدت فقط يك سوم مطالبي كه گفته مي شود و حداكثر هفت مفهوم را فرا مي گيرد.
سازماندهي اطلاعات
براي اينكه مخاطب پيام ما را بدرستي دريافت كند بايد در سخنراني از مناسب ترين ساختار استفاده كنيم.
    ارائه جداگانه نكات: براي بيان ايده ها و نكاتي كه اهميت يكساني دارند ولي ضرورتا با يكديگر تداخل ندارند.
مثال: در سخنراني هاي رسمي مثل سخنرانيهاي آموزشي يا كنفرانسهايي كه مثلا در مورد تئوري مديريت ارائه مي شوند.
    تاكيد روي يك نكته: اگر اهميت يكي از نكات از ساير نكات بيشتر باشد آن را اول از همه ذكر مي كنيم و وقت بيشتري به آن اختصاص مي دهيم كه بتوانيم كاملا در مورد آن بحث كنيم. سپس در تكميل آن نكاتي كه اهميت كمتري دارند را ذكر مي كنيم. مثال: سخنراني كه در مورد بهبود ارائه خدمات به مشتركين ايراد مي شود.
    نكاتي كه بايكديگر هم پوشي دارند: در اين ساختار هر نكته به نكته قبل و همه نكات با هم مرتبطند. اين نوع ساختار براي سخنراني هاي غير رسمي مناسب است و زماني بكار مي رود كه همه اعضا از موضوع كاملا آگاهي دارند و از نكات نسبتا پيچيده سر درمي آورند.
نوشتن متن سخنراني
متن سخنراني بايد ساده، روان و صريح باشد. براي اينكه حاضران را مستقيما مورد خطاب قرار دهيم از ضماير اول شخص و دوم شخص جمع (ما و شما) و افعال معلوم استفاده مي كنيم.
مثال در مورد نگارش جملات
1- از جملات دستوري استفاده نشود (مجهول)
2- از جملات دستوري استفاده نكنيد (امري)
3- از جملات دستوري استفاده نكنم (متكبرانه بنظر ميرسد)
4- از جملات دستوري استفاده نكنيم (بهترين نگارش)

ادامه فنون سخنرانی در سری دو م دنبال کنیدچاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • سه‏شنبه 23 آذر 1395


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


143,000 ریال
946,000 ریال