502,000 ریال
1,651,000 ریال

مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری دوم


مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری دومچگونگی بیان حرف دل
مؤلفه های رابطه انسانی رضايت بخش
1- صميميت: اعتمادی که درک کردن و درک شدن را فراهم می کند.
2- مراقبت: کمک به رشد و رضايت فرد مقابل و حساسيت نسبت به نيازها و تجارب او.
3- آزادی و خودمختاری: اجازه دادن به فرد تا آنطور که دوست دارد عمل کند، و فرد را همانطور که هست دوست داشتن.
چهار مؤلفه های برقراری ارتباط
1- صداقت: در معنای عرفی راستگويي. در معنای مسيرهای ارتباطی هماهنگی سه زبان (زبان بدن، زبان گفتار و زبان لحن).
2- صراحت: اينکه پيامهايي که ميان دو نفر رد و بدل می شود روشن و مستقيم باشد.
3- احترام متقابل: ارزش گذاری، پذيرش فرديت و حفظ حريم شخصی و انسانی خود و فرد مقابل
4- خود مختاری: ميزان آزادی و اختياری که به فرد مقابل در نحوه عمل می دهيم.
چهار سبک يا الگوی ارتباطی
1- قاطعيت: برقراری ارتباط صادقانه، صريح (مستقيم و روشن)، توأم با احترام متقابل و اصيل و خود مختاری متقابل (برد-برد).
2- پرخاشگری: برقراری ارتباط صادقانه، نيمه صريح (مستقيم و مبهم)، بدون احترام متقابل و کنترل فرد مقابل (برد-باخت)
3- سلطه گری: برقراری ارتباط غير صادقانه، غير صريح (غير مستقيم و مبهم)، توأم با احترام ظاهری، و کنترل فرد مقابل (برد-باخت).
4- سلطه پذيری: برقراری ارتباط غير صادقانه، غير صريح (غير مستقيم و مبهم)، توأم با احترام (گاهی ظاهری و گاهی اصيل) به فرد مقابل، و خودمختاری فرد مقابل (باخت-برد).
مؤلفه های شيوه بودن ياری بخش در ارتباط
1-    اصالت و هماهنگی: يعنی اجتناب از وسوسه پنهان شدن زير برچسب و ماسک است و انکار نکردن احساسات و افکاری که در درون تجربه می کنيم.
2- احترام نامشروط: يعنی قادر باشيم در برخورد با فرد خاطی، او را انسانی ارزشمند و قابل احترام بدانيم و اين احساس را به او منتقل کنيم.
3- درک و همدلی: خود را جای ديگران گذاشتن و مسائل را  بر اساس چارچوب های ارزشی ديگران ديدن و از ذوب شدن نهراسيدن.
4-    ايجاز در گفتار: عاری بودن پيام از هرگونه اخبار زائد و نامربوط و اقتصادی کردن گفتگوها با استفاده از حداقل کلمات برای منتقل کردن حداکثر پيام، بدون اختلال در اصل پيام.
فوايد حرف دل زدن
1-     شما را قادر می سازد که با خودتان، خواسته ها، عقاید و نظراتتان در ارتباط نزدیک باشید.
2- موجب افزایش اعتماد به نفس شما می شود.
 3 - وقتی شما مشتاقید که آنچه را که حس می کنید بگوئید، به دیگران هم این جرأت را می دهید که صادق باشند
4 - بسیاری از روابط شما عمیق تر می شوند
5 - بسیاری از سوء تفاهم ها روشن می شوند
6  - از سوء تفاهم های آینده پیش گیری به عمل می آید.
7 - رنجش ها و به بن بست رسیدن ها نقصان می یابند

ادامه مطلب ، مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران در سری سوم

چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • يكشنبه 21 آذر 1395


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


829,000 ریال